Historia

Historia

Strövelstorp (Strypilsthorp 1241, av strypil ’smal sänka, smal landremsa’, besläktat med ordet strupe, kanske syftande på en smal del av Vege å, samt torp ’nybygge’), Södra Åsbo härad, socken till 1862. Vid sammanflödet mellan Vege å och Örjabäcken, den s.k. Klingarebacken, har talrika föremål påträffats, som visar att där bott människor för 4000-5000 år sedan. Fynden består av primitiva knackstenar, enkla flintyxor och konstnärligt utformade flint- och gråstensyxor. På Vegeholms ägor har många mindre gravhögar påträffats, bl.a. en vid Låsahuset, vilken torde härröra från bronsålderns senare del.

Strövelstorp är en typisk jordbruksbygd som ingår i slätten som höjer sig föga över havet. Högsta punkten är i Södra Varalöv och ligger endast 19 meter över havet. Kyrkan är belägen 15 meter ö.h. I norr och söder utgörs åkerjorden av myllrik glaciallera och i mellersta delen mest av humusrik svämsand. Längst i nordväst består det övre jordlagret av sand, och där bildar flygsanden också vallar. Den viktigaste skogen finns längst i väster, mellan Vege å och Sibirienstranden, där den sydligaste delen av den skyddande strandskogen ligger på Vegeholms ägor.

Sannolikt har Vegeholmstrakten liksom Klingarebacken och området däromkring i förhistorisk tid utgjort tvenne bebyggelsecentra inom socknen. Efter medeltidens slut har Vegeholms gods genom århundradena haft stor betydelse för socknen, och fram till mitten av 1800-talet lydde ett stort antal av gårdarna under Vegeholm. På ljungen, området mellan Vegeholm och gränsen mot Ängelholm, fanns på 1800-talet ett stort antal torp.

Det bör framhållas att den äldsta sockensparbanken i gamla Kristianstad län grundades på Vegeholm 1853, och på 1860-talet byggdes ett badhus intill en hälsokälla. Dessutom anlades Häggarps park, där servering och förlustelser arrangerades. År 1894 uppfördes på badhustomten ett mejeri, snart kompletterat med ett ysteri. Skånes första andelstvätteri tillkom nära mejeriet 1940. Allt fler hantverkare och affärsinnehavare etablerade sig, t.ex. snickare, vagnmakare och smeder, men också urmakare och bierhandlare. Två speceriaffärer fanns och efter hand också järnhandel, cykelverkstad, bageri och café.

1,5 km norr om kyrkbyn ligger Torlarps lilla by. In på detta sekel har de två byarna vuxit samman och med landsvägen Helsingborg – Ängelholm som huvudaxel har samhället fått ett långsträckt utseende. Mitt emellan kyrkbyn och Torlarp låg tidigare nykterhetsföreningens lokal, Gotorp, riven omkring 1960. Flertalet gator i Strövelstorp har ädelstensnamn.

Historiska händelser

Pestkyrkogården
Tidsperiod: 1710 - 1712
Strövelstorps sockensparbank
Strövelstorp som badort
Petterssons café
Paraplygubben
Gårdsminnen från Strövelstorp
Folkskolan
Gamla vägen
Erik Dahlmans hem
Skolgången på början av 1900-talet
Hönsamålaren
Elsa Andersson
Tidsperiod: 1897 - 1922
En del av Strövelkorvs historia
Karlssons affär Bankv.24
Tidsperiod: 1960
Postväsendet i Strövelstorp
Tidsperiod: 1800 tal
Kulturpriset 2005
Tidsperiod: 2005
Mejeriet